Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  KontaktPorovnat
  Menu

  OBCHODNÍ PODMÍNKY

   

  obchodníspolečnosti

  VYDONAs.r.o.

  se sídlem Novosady 1501, 769 01Holešov

  identifikačníčíslo: 25505556

  zapsané vobchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C, vložka28634

  pro prodej zboží prostřednictvím on-lineobchodu umístěného na internetové adrese eshop.vydona.cz .

  1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1.      Tytoobchodní podmínky (dále jen „obchodnípodmínky“) obchodní společnosti VYDONA s.r.o.,se sídlem Novosady 1501,769 01 Holešov, identifikační číslo: 25505556, zapsané vobchodním rejstříku vedeném u KOS vBrně, oddíl C, vložka 28634 (dále jen „prodávající“) upravují v souladus ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, veznění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná právaa povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základěkupní smlouvy (dále jen „kupnísmlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen„kupující“) prostřednictvíminternetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícímprovozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.vydona.cz (dále jen „webová stránka“),a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraníobchodu“).

  1.2.      Obchodnípodmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zbožíod prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávánízboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatnéhovýkonu povolání.

  1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat vkupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovenímiobchodních podmínek.

  1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupnísmlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.Kupní smlouvu lze uzavřít v českémjazyce.

  1.5.      Zněníobchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovenímnejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího zněníobchodních podmínek.

  2.      UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1.      Nazákladě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupujícípřistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelskéhorozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, žeto webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zbožítéž bez registrace přímo z webového rozhraníobchodu.

  2.2.      Přiregistraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinenuvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtuje kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedenékupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícímpovažovány za správné.

  2.3.      Přístupk uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupujícíje povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytnýchk přístupu do jeho uživatelského účtu.

  2.4.      Kupujícínení oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetímosobám.

  2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě,kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či vpřípadě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetněobchodních podmínek).

  2.6.      Kupujícíbere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového asoftwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového asoftwarového vybavení třetích osob.

  3.      UZAVŘENÍ KUPNÍSMLOUVY

  3.1.      Veškeráprezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchoduje informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupnísmlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníkuse nepoužije.

  3.2.      Webovérozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cenjednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze svépodstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedenyvčetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zbožízůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovémrozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřítkupní smlouvu za individuálně sjednanýchpodmínek.

  3.3.      Webovérozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojenýchs balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s baleníma dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouzev případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Českérepubliky.

  3.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující doelektronického nákupního košíku webového rozhraníobchodu),

  3.4.2.   způsobuúhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávanéhozboží a

  3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dálespolečně jen jako „objednávka“).

  3.5.      Před zaslánímobjednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnostkupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat doobjednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko„ODESLATOBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávcejsou prodávajícím považovány zasprávné.Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímupotvrdí elektronickou poštou, a to na adresuelektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce(dále jen „elektronická adresakupujícího“).

  3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  3.7.      Smluvnívztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, ato na adresu elektronické pošty kupujícího.

  3.8.      Kupujícísouhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupnísmlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků nadálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (nákladyna internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradíkupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základnísazby.

  4.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍPODMÍNKY

  4.1.      Cenuzboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupujícíuhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím vobjednávce - na dobírku je možné objednávat zboží pouze do hodnoty 10 000 Kč včetně DPH;

  - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.8314010267/0100, vedený u společnosti KB Kroměříž (dále jen „účetprodávajícího“);

  - bezhotovostně prostřednictvím platebního systému.

  4.2.      Společněs kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také nákladyspojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedenovýslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodánímzboží.

  4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnouplatbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnostiuhradit kupní cenu zboží předem.

  4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby nadobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostníplatby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupnísmlouvy.

  4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovatkupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Vpřípadě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněnokamžikem připsání příslušné částky na účetprodávajícího.

  4.6.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zbožíkupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanskéhozákoníku se nepoužije.

  4.7.      Případnéslevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemněkombinovat.

  4.8.      Je-li tov obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznýmiprávními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděnýchna základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávajícíje plátcemdaně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávajícíkupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě naelektronickou adresu kupujícího.

  4.9.      Podlezákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.

  5.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍSMLOUVY

  5.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl.5.1 obchodních podmínek či ojiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupujícív souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právood kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží,přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebododání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtěuvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžekupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohuobchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimojiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické poštyprodávajícího eshop@vydona.cz.

  5.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručeníodstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupnísmlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, ato i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvykloupoštovní cestou.

  5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávajícípeněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupeníod kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakýmje prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátitplnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem,pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu dalšínáklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátitpřijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí neboprokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5.5.      Nárokna úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostrannězapočíst proti nároku kupujícího na vrácení kupníceny.

  5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit,je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až dodoby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávajícíkupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určenýkupujícím.

  5.7.      Je-lispolečně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva meziprodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-lik odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohlednětakového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímuvrátit i poskytnutý dárek.

  6.      PŘEPRAVA A DODÁNÍZBOŽÍ

  6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základězvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečnénáklady spojené s tímto způsobemdopravy.

  6.2.      Je-liprodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícímv objednávce, je kupující povinen převzít zboží přidodání.

  6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutnozboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedenov objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovanýmdoručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobemdoručení.

  6.4.      Připřevzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalůzboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutído zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsoudotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další právakupujícího vyplývající z obecně závazných právníchpředpisů.

  6.5.      Dalšípráva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodacípodmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícímvydány.

  7.      PRÁVA Z VADNÉHOPLNĚNÍ

  7.1.      Práva apovinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídípříslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914až 1925, § 2099 až § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonemč. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějšíchpředpisů).

  7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  7.2.1.   má zbožívlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem napovahu zboží a na základě reklamy jimiprováděné,

  7.2.2.   se zbožíhodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému sezboží tohoto druhu obvykle používá,

  7.2.3.   zbožíodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakostnebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebopředlohy,

  7.2.4.   je zbožív odpovídajícím množství, míře nebo hmotnostia

  7.2.5.   zbožívyhovuje požadavkům právních předpisů.

  7.3.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  7.4.       Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávanémzboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě vsouladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zbožípoužít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost seprodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití proobvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupujícíprodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadnéhoplnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zbožíužívat.

  7.5.      Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenuna vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobenéjeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající mířepoužívání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebovyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokudkupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupujícívadu sám způsobil.

  7.6.      Právaz odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li všakv potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnostiza vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jináosoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě prokupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen kprovedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jináosoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci vkterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortimentprodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místěpodnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom,kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízeníreklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízeníreklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případněpísemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jinéosoby určené prodávajícím k provedeníopravy.

  7.7.      Právaz odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejménaosobně na adrese VYDONA s.r.o., Pravčice 244, 768 24 Hulín, telefonicky na čísle(+420) 573 301 361 či elektronickou poštou na adrese eshop@vydona.cz.

  7.8.      Kupujícísdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bezzbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bezsouhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která seukáže jako neopravitelná.

  7.9.      Nemá-lizboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zbožíbez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vadatýká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-lito možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vadyneúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupujícíprávo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebovýměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zbožířádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Vtakovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupujícíod smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnujeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující máprávo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zbožíbez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, žeprodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravykupujícímu působilo značné obtíže.

  7.10.   Kdo má právo podle § 1923občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených přiuplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednohoměsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná,pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněnovčas.

  7.11.   Další práva a povinnosti stransouvisející s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamačnířád prodávajícího.

  8.      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCHSTRAN

  8.1.      Kupujícínabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní cenyzboží.

  8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexychování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanskéhozákoníku.

  8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávajícíprostřednictvím elektronické adresy eshop@vydona.cz.Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickouadresu kupujícího.

  8.4.      Kmimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Českáobchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů meziprodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  8.5.      Evropskéspotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktnímmístem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změněnařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešeníspotřebitelských sporů on-line).

  8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenskéhooprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušnýživnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad proochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahumimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraněspotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.7.      Kupujícítímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2občanského zákoníku.

  9.      OCHRANA OSOBNÍCHÚDAJŮ

  9.1.      Svouinformační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropskéhoparlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislostise zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušenísměrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související sezpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účelyjednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinnostíprodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  10.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍCOOKIES

  10.1.   Kupující souhlasí ve smysluustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službáchinformační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službáchinformační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasílánímobchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresuči na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůčikupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracovánímosobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávajícíprostřednictvím zvláštního dokumentu.

  10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv.cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možnéprovést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelok ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podlepředchozí věty kdykoliv odvolat.

  11.     DORUČOVÁNÍ

  11.1.   Kupujícímu může být doručováno naelektronickou adresu kupujícího.

  12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem,zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž senelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinakpoužila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvnízávazkové vztahy (Řím I).

  12.2.   Je-li některé ustanovení obchodníchpodmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatnýchustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvícepřibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčenaplatnost ostatních ustanovení.

  12.3.   Kupní smlouva včetně obchodníchpodmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a nenípřístupná.

  12.4.   Přílohu obchodních podmínek tvořívzorový formulář pro odstoupení od kupnísmlouvy.

  12.5.   Kontaktní údaje prodávajícího:adresa pro doručování VYDONA s.r.o., Pravčice 244, 768 24 Hulín, adresaelektronické poštyeshop@vydona.cz, telefon (+420) 573 301361.

   

  V Pravčicích dne 1.6.2020

  

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Zobrazit košík
  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později